United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Dịch vụ

URS có đội ngũ chuyên gia đa ngành để cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp cho khách hàng trong các lĩnh vực sau:

  • Tư vấn quản lý dự án trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát triển đô thị - nông thôn, khoa học công nghệ;
  • Tư vấn lập đề cương và văn kiện dự án trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường, phát triển cơ sơ hạ tầng, cải cách hành chính để thúc đẩy sự tham gia của người dân và thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu du lịch sinh thái, dự án phát triển vùng đô thị - nông thôn;
  • Tư vấn các hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị và nông thôn: đầu tư, quy hoạch, quản lý, môi trường, phát triển sinh kế; kinh tế xã hội
  • Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển đô thị - nông thôn;
  • Tư vấn đầu tư dự án trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát triển đô thị - nông thôn, khoa học công nghệ;