United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Sứ mệnh - Tầm nhìn- Định hướng chiến lược

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của URS là cùng đối tác xây dựng các đô thị và vùng nông thôn xanh với chất lượng cuộc sống về mọi mặt được cải thiện, tạo sự liên kết giữa đô thị và nông thôn vì mục tiêu phát triển hài hòa và bền vững

Tầm nhìn :

URS định hướng trở thành một công ty tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới phục vụ công tác quy hoạch, quản trị và phát triển đô thị và nông thôn theo hướng bền vững, mang lại cơ hội và lợi ích công bằng cho mọi người. Các sản phẩm của URS sẽ là những đô thị và vùng nông thôn sinh thái liên kết để phát triển bền vững, bắt kịp được những tinh hoa của nhân loại trên cơ sở kế thừa và bảo tồn những giá trị truyền thống của mỗi vùng miền.

Định hướng chiến lược:

Để thực hiện định hướng trên, URS xác định chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của mình như sau:

  • Liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ tư vấn và đào tạo đội ngũ lãnh đạo, nhân viên và cộng tác viên qua học tập và làm việc nhóm, tự học hỏi và vận động của mỗi cá nhân;;
  • Nâng cao năng lực cho tư vấn trong nước qua việc giao lưu, làm việc nhóm với tư vấn nước ngoài; xây dựng mạng lưới liên kết quốc tế-trong nước chặt chẽ;
  • Tạo môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, tâm huyết cho mỗi cá nhân và đồng tâm cho tập thể;
  • Lựa chọn dự án/đối tác có nhu cầu tư vấn với các tiêu chí: Không làm hại tới môi trường, cảnh quan, và tài nguyên thiên nhiên; tôn trọng bản sắc riêng của địa phương: truyền thống văn hóa, con người và thiên nhiên;
  • Thuyết phục khách hàng và các bên liên quan cùng làm việc hướng tới mục tiêu chung của dự án, không vì mục đích cá nhân.