United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Mạng lưới

diendandothi1. Diễn đàn Đô thị Việt Nam : Từ 2004, URS đã hỗ trợ thành lập Diễn đàn Đô thị Việt Nam và trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn đô thị vào năm 2012. (http://www.vuf.vn/) 

wwvews2. Khối Liên minh Quan điểm toàn thế giới (WWViews): URS trở thành thành viên của Khối Liên minh Quan điểm toàn thế giới từ năm 2009 và đã trở thành đối tác thực hiện tại Việt Nam cho 2 dự án toàn cầu. Đó là dự án “Quan điểm toàn thế giới về Sự nóng lên toàn cầu” (năm 2009) và dự án “Quan điểm toàn thế giới về Khí hậu và Năng lượng” (năm 2015) (http://wwviews.org/the-world-wide-views-alliance/)

3. Nhóm làm việc về Biến đổi khí hậu : Năm 2009, URS tham gia vào Nhóm làm việc về Biến đổi khí hậu được thành lập bởi các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước - Trung tâm Nguồn lực NGO nhằm tạo ra một diễn đàn cho các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước thảo luận và trao đổi các thông tin/ vấn đề liên quan đến Biến đổi Khí hậu và tạo ra muốn liên hệ tốt hơn giữa các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức làm việc trong lĩnh vực Biến đổi Khí hậu, như là Chinh phủ hoặc UNDP