"Mong muốn cùng đối tác xây dựng các đô thị và vùng nông thôn xanh với chất lượng cuộc sống về mọi mặt được cải thiện,
tăng cường liên kết giữa đô thị và nông thôn vì mục tiêu phát triển hài hòa và bền vững"

TIN TỨC

DỰ ÁN

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ hoạt động của dự án "Cải thiện quản trị rừng nhằm đảm báo tính bền vững của khí hậu tại xã Hua Păng và Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La"

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ hoạt động của dự án "Cải thiện quản trị rừng nhằm đảm báo tính bền vững của khí hậu tại xã Hua Păng và Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La"

Năm thực hiện : 2015, 2016

Tư vấn Kỹ thuật về "Đánh giá năng lực thể chế và kỹ thuật (TICA) và kế hoạch phát triển năng lực (CD) về quản lý tài nguyên nước và BĐKH tại Tỉnh Bình Thuận"

Tư vấn Kỹ thuật về "Đánh giá năng lực thể chế và kỹ thuật (TICA) và kế hoạch phát triển năng lực (CD) về quản lý tài nguyên nước và BĐKH tại Tỉnh Bình Thuận"

Thời gian thực hiện : 2016

Dự án Quan điểm toàn thế giới về Khí hậu và Năng lượng (WWViews)

Dự án Quan điểm toàn thế giới về Khí hậu và Năng lượng (WWViews)

Thời gian thực hiện : 2015

Rà soát, cập nhật, khảo sát và đánh giá nhu cầu đầu tư Nâng cấp Đô thị Quốc gia, Dự án Nâng cấp Đô thị Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (MDR-UUP)

Rà soát, cập nhật, khảo sát và đánh giá nhu cầu đầu tư Nâng cấp Đô thị Quốc gia, Dự án Nâng cấp Đô thị Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (MDR-UUP)

Thời gian thực hiện : 2015-2016