United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Dự án Quan điểm toàn thế giới về Khí hậu và Năng lượng (WWViews)

Năm thực hiện : 2015

Đơn vị tài trợ : Bộ Sinh thái, Phát triển Bền vững và Năng lượng Pháp; Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam

Nhiệm vụ chung : Dự án nhằm tạo diễn đàn quốc tế lấy ý kiến của công dân toàn cầu về chính sách Khí hậu và chuyển đổi Năng lượng tại 80 nước trên thế giới trên cơ sở cung cấp thông tin giúp người dân nhận thức về Biến đổi khí hậu và tạo điều kiện để họ được thể hiện quan điểm, đưa ra các khuyến nghị và ưu tiên đối với các vấn đề chiến lược sẽ được thảo luận tại COP21

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Áp dụng và sử dụng các phương pháp lắng nghe Quan điểm của người dân về Khí hậu và Năng lượng tại Việt Nam
  • Lên kế hoạch và thực hiện chiến lược truyền thông đối với các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và các hãng truyền thông tại Việt Nam
  • Tập huấn và hỗ trợ nhân viên sử dụng và phát triển cong cụ lắng nghe người dân tại Việt Nam
  • Tổ chức Hội thảo WWViews tại Hà Nội  

 431