United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Tư vấn Kỹ thuật về "Đánh giá năng lực thể chế và kỹ thuật (TICA) và kế hoạch phát triển năng lực (CD) về quản lý tài nguyên nước và BĐKH tại Tỉnh Bình Thuận"

Năm thực hiện : 2016

Chủ đầu tư: BĐP dự án quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển Đô thị liên quan đến BĐKH tại Tỉnh Bình Thuận

Đơn vị tài trợ: Tổ chức Hợp tác Phát triển Vương quốc Bỉ (BTC)

Nhiệm vụ chung : Đánh giá năng lực của các bên liên quan tham gia trong việc lập và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý nguồn nước tại Bình Thuận trên cơ sở đó xây dựng chiến lược và kế hoạch tăng cường năng lực cho các bên tham gia vào quản lý nguồn nước và quy hoạch đô thị trong ứng phó với BĐK

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Thu thập, rà soát tài liệu, lập kế hoạch và phương pháp thực hiện chi tiết
  • Xử lý thông tin từ thu thập dữ liệu sơ cấp
  • Xây dựng báo cáo đánh giá năng lực kỹ thuật và thể chế
  • Tham vấn các bên liên quan và tổ chức Hội thảo kỹ thuật để lấy ý kiến đóng góp
  • Tiến hành đánh giá năng lực thực hiện CD
  • Viết báo cáo tổng hợp kết quả từ đánh giá năng lực TICA, đề án và dự án CD, năng lực thực hiện/cung cấp dịch vụ tăng cường năng lực 

4.1