United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ hoạt động của dự án "Cải thiện quản trị rừng nhằm đảm báo tính bền vững của khí hậu tại xã Hua Păng và Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La"

Năm thực hiện : 2015, 2016

Chủ đầu tư: Trung tâm môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng (CECAD)

Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Phần Lan

Nhiệm vụ chung : Đánh giá chất lượng các hoạt động cũng như mức độ đạt được mục tiêu của dự án một cách độc lập, khách quan về dự án trên các tiêu chí: tính phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động, tính bền vững. Từ đó đưa ra các bài học kinh nghiệm và cung cấp khuyến nghị cho những dự án tương tự trong tương lai.

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Nghiên cứu các tài liệu tham khảo của dự án được cung cấp bởi Ban quản lý dự án (các tài liệu dự án, thỏa thuận dự án với các nhà tài trợ...)
  • Xây dựng kế hoạch và phương pháp đánh giá dự án chi tiết, kế hoạch thực địa
  • Triển khai đánh giá theo chương trình, phương pháp đánh giá  và sử dụng các công cụ đánh giá đã được thống nhất với bên A.
  • Hợp tác với các bộ dự án cũng như cán bộ địa phương và những người cung cấp thông tin khác nhằm thu thập các thông tin có liên quan.
  • Họp với cán bộ dự án sau khi kết thúc thực địa để trình bày các kết quả đánh giá và khuyến nghị chính.
  • Viết báo cáo bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh 

anh du an 4.6 (3) 

Mô hình trồng cây nông nghiệp của người dân Bản Pá Phang 1 – Xã Chiềng Hắc – Huyện Mộc Châu 

anh du an 4.6 (5)

Mô hình nuôi lợn của người dân bản Suối Đôn – Xã Hua Păng – Huyện Mộc Châu

anh du an 4.6 (2)

Tư vấn URS làm việc với cộng đồng