United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Xây dựng Đề cương chi tiết và Văn kiện Dự án "Hỗ trợ xây dựng nền hành chính công có trách nhiệm và nhạy bén” tại tỉnh Hà Tĩnh

Năm thực hiện : 2016

Chủ đầu tư : Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh

Đơn vị tài trợ: IFAD

Nhiệm vụ chung: Tư vấn, hỗ trợ Ban Điều phối dự án xây dựng Đề cương chi tiết và Văn kiện Dự án "Hỗ trợ xây dựng nền hành chính công có trách nhiệm và nhạy bén tại tỉnh Hà Tĩnh

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Nghiên cứu tài liệu
  • Triển khai kế hoạch thu thập thông tin
  • Tiến hành khảo sát, điều tra và phân tích dữ liệu thu thập được
  • Xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Văn kiện Dự án
  • Tham vấn các bên liên quan để lấy ý kiến và tổ chức Hội thảo kỹ thuật để thảo luận và thống nhất các nội dung của Báo cáo đề xuất chủ trương và Văn kiện dự án