United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Lập báo cáo tiền thiết kế dự án IFAD giai đoạn 2 tỉnh Cao Bằng”

Năm thực hiện : 2015

Chủ đầu tư : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Nhiệm vụ chung : Hỗ trợ xây dựng một báo cáo tiền thiết kế dự án chỉ ra các lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư trong giai đoạn tới

Nhiệm vụ cụ thể:

Nghiên cứu, đánh giá các tài liệu/ số liệu thứ cấp

  • Tham vấn, trao đổi với các cơ quan liên quan cấp tỉnh, huyện về thực trạng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng nói chung và vùng nông thôn nói riêng
  • Khảo sát hiện trường tham vấn với chính quyền địa phương và người dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ trong quản lý và phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
  • Xây dựng báo cáo tiền thiết kế chỉ ra các hoạt động ưu tiên cho đầu tư dự án trong giai đoạn tới
  • Trình bày và bảo vệ ý tưởng trước Ban chuẩn bị dự án