United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Dự án “Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum”

Năm thực hiện : 2015

Chủ đầu tư : Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP)

Nhiệm vụ tư vấn :

  • Thực hiện điều tra khảo sát cơ bản, bao gồm thu thập thông tin thứ cấp và khảo sát điều tra tại địa phương, áp dụng các công cụ điều tra đã được thống nhất giữa NIAPP và tư vấn;
  • Góp ý điều chỉnh khung ma trận dự án
  • Sử dụng các chỉ số trong khung để  thu thập các dữ liệu cơ bản
  • Hỗ trợ hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát cơ bản và khung ma trận dự án điều chỉnh.
  • Viết báo cáo khảo sát cơ bản (theo mẫu thống nhất với bên A) bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 423