United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Dự án phát triển doanh nghiệp cỡ nhỏ và vừa, Chương trình PACA - SME, KMU

Thời gian thực hiện: 2006

Khách hàng: Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ)

Nhiệm vụ chung:

Tiến hành đánh giá năng lực cạnh tranh có sự tham gia cho sự phát triển kinh tế địa phương tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam (tháng 11,2006) và huyện Krong Buk, Buôn Ma Thuật (tháng 3, 2006) và COMPASS tại tỉnh Hòa Bình được tài trợ bởi GTZ.

Nhiệm vụ cụ thể:

Hỗ trợ các cuộc hội thảo nhỏ và lớn, thực hiện các cuộc họp riêng và làm việc theo nhóm để phân tích lợi thế cạnh tranh và những yếu kém trong phát triển khu vực tư nhân ở huyện. Từ đó, đưa ra các kiến nghị cải thiện tính cạnh tranh của huyện.