United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Xây dựng chiến lược phát triển thành phố (CDS) cho thành phố Nam Định

Thời gian thực hiện 2004-2005

Khách hàng: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC)

Nhiệm vụ chung:

Hỗ trợ thành phố Nam Định xây dựng tầm nhìn chiến lược và lập quy hoạch để cải thiện chính quyền đô thị, phát triển kinh tế địa phương và hỗ trợ giảm đói nghèo bền vững.

Nhiệm vụ cụ thể:

Đề xuất cách tiếp cận, kế hoạch, quy trình thực hiện, giám sát

Thiết kế và tạo điều kiện tham gia cho các bên liên quan

Hướng dẫn chiến lược phát triển địa phương và các hoạt động của các lực lượng quản lý nhiệm vụ của thành phố

Tạo điều kiện hoạt động cho các chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài

Điều tra và phân tích dữ liệu thu thập được

Cung cấp kinh nghiệm quốc tế

Làm việc với lãnh đạo thành phố về việc thực hiện các kết quả của Chiến lược phát triển thành phố

Vận động chính quyền tỉnh và thành phố phê duyệt CDS

Viết báo cáo

Tham khảo ý kiến các bên liên quan về tầm nhìn, chiến lược cho thành phố.